ညွှန်ကြားရေးမှူ :ချုပ်များ

ရေလမ်းထိန်းသိမ်းရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
စဉ် အမည် မှ ထိ
(၁) ဦးနီအောင်ဖြူ ၁၅. ၇. ၁၉၇၄ ၃၀. ၁၁. ၁၉၇၉
(၂) ဦးမောင်အေး ၂၁. ၅. ၁၉၈၀ ၂၅. ၈. ၁၉၈၆
(၃) ဦးသောင်းစိန် ၂၆. ၈. ၁၉၈၆ ၂၁. ၁၀. ၁၉၉၃
(၄) ဦးဖေသန်: ၂၂. ၁၀. ၁၉၉၃ ၁၅. ၁၁. ၁၉၉၈

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
စဉ် အမည် မှ ထိ
(၁) ဦးချစ်ခင် ၉. ၄. ၁၉၉၉ ၁၃. ၁၂. ၂၀ဝ၅
(၂) ဦးစိုးမြင့် ၁. ၆. ၂၀ဝ၆ ၇. ၁. ၂၀၁၀
(၃) ဦးထွန်းလွင်ဦး ၂၉. ၁၁. ၂၀၁၁ ယနေ့