ကိုရီးယား

AYEYARWADY INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT PROJECT

INTEGRATED SAFEGUARDS DATA SHEET CONCEPT STAGE[Download English] [Download Myanmar]
PROJECT INFORMATION DOCUMENT (PID) CONCEPT STAGE [Download English] [Download Myanmar]
Proposed Myanmar Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project (AIRBMP)
Consulting Services for Environmental and Social Management Framework (ESMF) Updated Terms of Reference (ToR) [Download English] [Download Myanmar]
မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဘက်စုံပေါင်းစည်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆိုပြု စီမံကိန်းတွင် ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း။ (မန္တလေးမြို့- ၁၆.၅.၂ဝ၁၄) [Download]
မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဘက်စုံပေါင်းစည်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆိုပြု စီမံကိန်းတွင် ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း။ (ရန်ကုန်မြိ ု့- ၁၉.၅.၂ဝ၁၄) [Download]
Invitation to Safeguards Consultation of Myanmar - Ayeyarwady Integrated River Basic Management ProjectM
(Yangon, 19.5.2014) [Download]
Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project (Preparation Stage) Consultation Summary Note
May 16 and 19, 2014 [Download English] [Download Myanmar]
To CSO Participants, June 11, 2014 [Download]
ESMF AIRBM Project (English) [Download]
ESMF AIRBM Project (Myanmar) [Download]
ESMF Executive Summary AIRBM Project (English) [Download]
ESMF Executive Summary AIRBM Project (Myanmar) [Download]