ညွှန်ကြားရေးမှူ :ချုပ်များ

ရေလမ်းထိန်းသိမ်းရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
စဉ်အမည်မှထိ
(၁)ဦးနီအောင်ဖြူ၁၅. ၇. ၁၉၇၄၃၀. ၁၁. ၁၉၇၉
(၂)ဦးမောင်အေး၂၁. ၅. ၁၉၈၀၂၅. ၈. ၁၉၈၆
(၃)ဦးသောင်းစိန်၂၆. ၈. ၁၉၈၆၂၁. ၁၀. ၁၉၉၃
(၄)ဦးဖေသန်:၂၂. ၁၀. ၁၉၉၃၁၅. ၁၁. ၁၉၉၈

 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
စဉ်အမည်မှထိ
(၁)ဦးချစ်ခင်၉. ၄. ၁၉၉၉၁၃. ၁၂. ၂၀ဝ၅
(၂)ဦးစိုးမြင့်၁. ၆. ၂၀ဝ၆၇. ၁. ၂၀၁၀
(၃)ဦးထွန်းလွင်ဦး၂၉. ၁၁. ၂၀၁၁ယနေ့